Форма входу

Затверджено «28» листопада 2012 р. 
установчими зборами Львівської Регіональної ради спільнот 


 ПОЛОЖЕННЯ
про Львівську регіональну раду спільнот

I.    Статус, найменування, територія діяльності Ради

1.        Львівська регіональна рада спільнот (далі за текстом — Рада) є консультативно-дорадчим органом, який представляє на обласному рівні інтереси та потреби груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі за текстом – «групи ризику»).

2.        Рада утворюється шляхом самоорганізації.

3.        Рада уповноважена виступати від імені спільнот, які в ній представлені, і створена для представництва та захисту інтересів і реалізації потреб цих спільнот, узгодження пропозицій зі стратегічного планування діяльності з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу серед груп ризику, а також для вирішення інших проблем, із якими стикаються представники груп ризику.

4.        Повне найменування Ради: Львівська регіональна рада спільнот (рос. Львовский региональный совет сообществ).

5.        Скорочене найменування (абревіатура) Ради: РРС (рос. РСС).

6.        Територія, на яку поширюється діяльність Ради: Львівська область.

II.      Мета, зміст і напрями (завдання) діяльності Ради

7.        Мета Ради – посилення впливу спільнот на зміну ситуації в Львівській області в сфері ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів, соціально небезпечних захворювань, станів і явищ та у галузі прав людини задля забезпечення найвищого досяжного рівня здоров’я та високої якості життя.

8.        Основний зміст діяльності Ради — всебічна, комплексна та системна адвокація прав, інтересів і потреб представників груп ризику в Україні, представництво спільнот, які репрезентовані в Раді, перед державними органами та широким колом зацікавлених сторін на обласному рівнях.

9.        Механізми діяльності Ради:

1)   Визначення  проблем и потреб спільнот.

2)   Професійний аналіз наявної ситуації, причин і наслідків невирішення цих проблем на рівні індивідуума, спільнот та загалом суспільства.

3)   Розробка стратегій подолання цих проблем.

4)   Визначення осіб, інституцій, державних і недержавних органів, координаційних механізмів, установ, організацій, донорів, стейкхолдерів, які мають відношення до цих проблем і які мають можливість впливати на їх вирішення.

5)   Розробка конкретних рекомендацій, пропозицій та вимог, до відповідальних осіб, установ та структур для вирішення проблем.

6)   Проведення аналізу існуючих регіональних програм по запобіганню ВІЛ/СНІДу та ТБ; розробка пропозицій від членів Ради до нових регіональних програм по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, що мають запрацювати з 2014р., а також внесення їх на затвердження на міжсекторальні робочі групи (МРГ) та регіональні Координаційні ради по боротьбі з ВІЛ/СНІДом та ТБ.

7)   Розробка механізмів впливу, контролю і моніторингу ефективності впровадження розроблених рекомендацій.

 

III.   Представництво та членство в Раді

10.     Спільноти (соціальні групи), інтереси яких представлені в Раді:

10.1.     споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН) та інших психоактивних речовин/учасники програм замісної підтримувальної терапії (ЗПТ);

10.2.     працівники комерційного сексу (ПКС), тобто особи, що надають сексуальні послуги на комерційній основі;

10.3.     чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ);

11.     Рада відкрита для інших спільнот, які мають бажання та зацікавлені брати участь в ефективній роботі Ради за умови одноголосної згоди всіх діючих членів Ради.

12.     Кожна зі спільнот, інтереси якої представлені в Раді, делегує до її складу не більше  трьох представників, які мають право голосу лише за умови делегування.

13.     Для врахування позиції сторонніх експертів та думок інших зацікавлених сторін Рада має право залучати до своєї роботи без права голосу відповідних консультантів (керівників та представників ВІЛ-сервісних НУО, медичних установ, центрів здоров’я тощо), а також міжнародних експертів.

14.     Суб’єктами прийняття Радою рішень є члени Ради, які репрезентують відповідні спільноти.

15.     Спільноти (за винятком спільноти осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі та дітей вулиці) самостійно визначають порядок делегування своїх представників до складу Ради.

16.     Інтереси осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, представляють у Раді представники спільноти осіб, які звільнились із місць виконання покарань.

17.     Інтереси дітей вулиці та молоді, яка опинилась у складних життєвих обставинах, представляють у Раді експерти з цієї проблематики.

18.     Члени Ради мають право брати участь у її роботі у відповідності до цього Положення і зобов’язані виконувати покладені на них Радою обов’язки.

19.     Член Ради може вийти з її складу на підставі своєї особистої заяви.

20.     Спільнота, інтереси якої репрезентовані в Раді, може замінити свого представника через письмове інформування про таку заміну.

IV.     Організаційна структура Ради

21.     Внутрішня організаційна структура Ради встановлюється та за потреби змінюється самою Радою з метою впровадження найбільш оптимальних і ефективних форм роботи Ради.

22.     Рада складається з представників спільнот, які відповідають за формулювання потреб, інтересів та проблем кожної зі спільнот.

23.     Для специфікації діяльності Ради за напрямами у складі Ради створюються робочі групи, склад яких формується за пропозиціями членів Ради.

24.     Технічний супровід проведення всіх заходів Ради здійснює регіональний координатор ВГО «Гей-альянс Україна» в Львівській області.

25.     Повноваження регіонального координатора ВГО «Гей-альянс Україна» в Раді:

25.1.     Інформування про майбутні заходи під гаслом Ради;

25.2.     Ведення протоколів зборів Ради.

25.3.     Модерація всіх заходів Ради.

25.4.     Оформлення та підписання офіційних звернень Ради.

V.        Порядок прийняття та реалізації рішень Ради

26.     Рішення Ради приймаються за принципом «один персональний член Ради — один голос».

27.     Рішення враховується прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради. При цьому кожен член Ради, якщо він голосує «проти», має обґрунтувати таке своє рішення.

28.     Загальні збори Ради відбуваються за потреби у будь-який затверджений рішенням Ради спосіб, але не рідше ніж один раз на три місяці. 

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 66
Статистика